La visita als portals institucionals de l’Ajuntament de Tormos s’efectua en forma anònima.

Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de l’Ajuntament de Tormos i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altres disposicions d’aplicació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb el que es preveu en la citada Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer de l’Ajuntament de Tormos podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.

Aumentar
Contraste
Share This